(0 produkty)

0.00 zł

Strona główna  » 

Regulamin

Regulamin

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma FH J&M styl life Jolanta Pawikowska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.chichotkowo.pl oraz pobrać go (kliknij tu!) i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy FH J&M stl life Jolanta Pawikowska

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.chichotkowo.pl i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą FH J&M styl life Jolanta Pawikowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbioru osobistego. Koszty dostawy oraz szczegółowe informacje na temat form dostawy znajdują się pod adresem www.http://www.chichotkowo.pl/dostawa_i_platnosci. koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji zamówienia i dostarczenia przesyłki znajdują się pod adresem www.http://www.chichotkowo.pl/dostawa_i_platnosci

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.chichotkowo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia paragonu lub na życzenie faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

PKO BP

92 1020 1664 0000 3102 0381 6089

b) za pobraniem (gotówką przy odbiorze paczki od kuriera),

e) płatnością w systemie Payu.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy przez firmy FH J&M styl life Jolanta Pawikowska

 

7.1. Firma Handlowa J&M styl life Jolanta Pawikowska może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli zamówiony Towar z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku firma FH J&M styl life niezwłocznie powiadomi Klient o tym i zwróci wszelkie dokonane płatności.

Odstąpienie od umowy przez Klienta

 

7.2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

a) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klient weszła w posiadanie zamówionych Towarów.

b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi Klient poinformować firmę FH J&M styl life Jolanta Pawikowska o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na nasz adres FH J&M styl life Jolanta Pawikowska ul Bardowskiego 33a lok 15 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@chichotkow.pl).

c) Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sklep@chichotkowo.pl lub drogą elektroniczną korzystając z formularz kontaktowego na naszej stronie internetowej www.chichotkowo.pl. Jeżeli klient skorzysta z tej możliwości, firma FH J&M styl life Jolanta Pawikowska prześle klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

f) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży firma FH J&M styl life zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma FH J&M styl life Jolanta Pawikowska została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.4. Zwrotu płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.5. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie firmie FH J&M styl life Jolanta Pawikowska towarów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował firmie FH J&M styl life o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu 14 dni. Firma Handlowa J&M styl life ponosi koszty zwrotu towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z towarów w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Firma Handlowa J&M styl life jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@chichotkowo.pl. Firma Handlowa J&M styl life Jolanta Pawikowska. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

8.4. Firma Handlowa J&M styl life Jolanta Pawikowska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Firma Handlowa J&M styl life Jolanta Pawikowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę FH J&M styl life Jolanta Pawikowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FH J&M styl life Jolanta Pawikowska mailowo pod adres sklep@chichotkowo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma FH J&M styl life zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą FH J&M styl life a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą FH J&M styl life Jolanta Pawikowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy FH J&M styl life Jolanta Pawikowska

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Regulamin

I Wstęp

1 Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska z siedzibą ul. Bardowskiego 33A lok.15

42-200 Częstochowa NIP: 9490254007 Regon: 241853463 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.chichotkowo.pl (sklep).

2.Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska z siedzibą ul. Bardowskiego 33A lok.15 42-200 Częstochowa

3.Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu chichotkowo.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

4.Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF. na wybranym przez siebie nośniku.

5.Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6.Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

7.Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1.Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

2.Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska z siedzibą ul. Bardowskiego 33A lok.15 42-200 Częstochowa

3.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5.Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. 

6.Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7.Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

-Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

-Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

-Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;

-Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;

-Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;

-Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III Zawarcie umowy sprzedaży:

1.Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

-na stronie sklepu (on-line)

-telefonicznie

-pocztą elektroniczną

2.Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie, pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 15.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4.Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

5.W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

6.Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamów i zapłać” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności), Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów i zapłać” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

11.Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

12.Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w terminie 2 dni roboczych, w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż „za pobraniem”.

13.W przypadku złożenia przez klienta zamówienia i jego opłaceniu przez system płatności online Payu , a następnie rezygnacji w trakcie realizacji nie zwracamy prowizji pobranej przez system Payu.

14. Zawartość przechowalnii zapisywana jest automatycznie.Produkty wyprzedane są oznaczane jako „niedostępne”.

 

Uwaga!!!

Przechowalnia nie rezerwuje towaru.

IV Dostawa i odbiór

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.

Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DHL Polska Sp. z o.o. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą płatności elektronicznych, bądź zwykłym przelewem internetowym).

3.Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o którym Klient zostaje poinformowany przed akceptacji składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), dokument ze specyfikacją zamówienia oraz druk wymiany/zwrotu/reklamacji towaru.

4.Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera firmy DHL Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

5.Zamówienia wysyłamy kurierem DHL.

6. Nie wysyłamy przedmiotu za granicę

7. Do kazdego zamówienia wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakture vat, faktury wystawiane są do 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu zakupu na podsatwie paragonu.

 

V Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.

2.Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3.Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

a)gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),

b)przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej PayU realizowanej przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska

lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu płatności elektronicznej PayU) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

4. Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI Gwarancja, reklamacje

1.Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2.Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie , jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

3.Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

4.Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu, listem poleconym na adres:Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska z siedzibą ul. Bardowskiego 33A lok.15 42-200 Częstochowa z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep”. Koszt przesyłki reklamacji pokrywa kupujący. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych ), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

5.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6.W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera .

VII.Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży

1.Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2.Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów .

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu.

4.Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie Państwu dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: chichotkowo@interia.eu  Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną.

5. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres sklepu w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

6.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. . W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep),  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

PAMIETAJ: Prosimy nie wysyłać paczek za pobraniem, gdyż nie posiadamy w magazynie gotówki na opłacenie ich odbioru. Wszelkie zwroty pieniężne dokonywane są na podane przez Klienta konto bankowe.

8. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwrotowi nie podlegają towary sprowadzane na specjalnie zamówienie klienta.

10. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. Towar zabezpieczony fabrycznie przed otwarciem nie może być zwrócony po zdjęciu opakowania ( np. folii)

11. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych do nas za pobraniem.

12. Zwrot przyjmujemy wraz z dowodem zakupu i formularzem dostępnym poniżej

 

 Formularz reklamacyjny

 

 Formularz odstąpienia od umowy

 

12.Krok po kroku - jak zareklamować produkt?

Formularz reklamacyjny wypełnij dokładnie. Reklamacje bez załączonego formularza lub z błędnie wypełnionym drukiem oraz dowodem zakupu (paragon, F.Vat) niestety nie możemy przyjąć.

Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem na adres:

J&M "styl life" Jolanta Pawikowska

Ul. Bardowskiego 33a/15

42-200 Częstochowa

z dopiskiem chichotkowo.pl- reklamacja”

Reklamacje rozpatrywane są max. w przeciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

 

W przypadku uzasadnionej reklamacji - towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny (pełnowartościowy), a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych) - zwrócimy Ci równowartość ceny produktu.

Pamiętaj:

Reklamowany produkt odsyłasz na swój koszt i ryzyko. Dlatego wybierz pewny sposób dostarczenia przesyłki, np. skorzystaj z usług kuriera, a w ostateczności - nadaj paczkę z tzw. potwierdzeniem nadania.

Nie wysyłaj do nas przesyłek "za pobraniem" - nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.

VIII Pozostałe

1.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Firma Handlowa J&M”styl life” Jolanta Pawikowska wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie „Konto klienta”. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2.Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.

3.Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6 Firma Handlowa J&M”styl life”Jolanta Pawikowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

7.Firma Handlowa J&M”styl life”Jolanta Pawikowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

8.Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

9.Koszty dostawy:

Kurier DHL- 15 zł

Kurier DHL pobranie 20 zł

Zakup powyżej 300 złotych  przelew bankowy na konto - kurier gratis!!!

(nie dotyczy przesyłek pobraniowych)

10. Do każdego zamówienia wystawiony jest paragon lub na życzenie klienta faktura Vat

w przypadku faktur obowiązuje termin wystawiania na podstawie dostarczenia paragonu do 15 dni od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.
Strona wykorzystuje "Cookies" do analizy ruchu na stronie, a użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie poprzez dalsze korzystanie ze strony internetowej.
Informacje na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności Cookies, natomiast jak przetwarzamy dane, znajdziesz na stronie Polityka bezpieczeństwa.  ×